Eksamen V2016 - Oppgave 2

Noen kommentarer, planlegging og løsningsskisser

H-P Ulven, mars 2017


Jeg regner med at man bruker 3 frames/rammer:

Jeg tar her bare for meg selve språktesten i den andre rammen (QuizFrame).

Planlegging av brukergrensesnitt

Skal ikke leveres, men bør gjøres på kladdeark uansett:

Tegning av skjermbilde, med angivelser av komponentnavn og lytterfunksjoner.

Komponentnavn: Lytterfunksjon:
sporsmalLbl  
alt1Chk  
alt2Chk  
...  
alt5Chk  
videreBtn videreKlikket()

 

Datastruktur

Noe av det viktigste her er at alle data bør lagres ett sted; i datastrukturen!

Her er det snakk om å legge til flere språk, og det ideelle er at dette bare krever endringer i datastrukturen, ikke i koden!

Variabelliste:

Navn: Type: Innhold: Navn: Type: Innhold:
spraktabell Array Hovedtabell poeng int Score for bruker
svartabell Array Lagrer brukersvar makspoeng int Må regnes ut!
sprak int AMERIKANSK=0, ... melding String Melding til bruker
nr int Spørsmålsnummer      

Tabeller:

Bør ikke skrive en linje kode før man har bestemt strukturen på disse tabellene!

Tegn en figur og start programmeringen med å legge inn tabellen, for eksempel slik:

const AMERIKANSK: int    = 0;
const TYSK:    int    = 1;
const FRANSK:   int    = 2;

var spraktabell: Array =
  [
   { melding: "Avisen Lillevik Tidende tilbyr språkkurs i New-York",
    sporsmal: ["Hva betyr ordet Where?",
          "Hvilke(t) ord kan legges til her?\nHow are ...",
          "Spill av lydfilen \"Oversetting.mp3\" og velg"+
                       riktig oversettelse:" 
         ],
    alternativer:
         [
          ["Hvor","Vi er", "Var","Hvorfor"],
          ["you","John doing?","things","the house","the wife"], 
          ["Hei, mitt navn er Tom", 
           "Jeg er Tom", 
           "Kjenner du Tom?", 
           "Når kommer Tom?"]
         ],
   fasit:   [
            [0],
            [0,2],
            [2]
         ],
   media:   [
         ["","","Oversetting.mp3"] //media, .mp3, .flv, ...
         ]
   }// Amerikansk
   /* og her kan vi legge inn tysk, fransk osv:
   {melding:   "  ",
     sporsmal:   [   ],
     alternativer: [ [ ], ... ],
     fasit:    [ [ ], ... ],
     media:    [  ...   ]
   }//Tysk
   ...
   */
  ];// spraktabell

 

Programstruktur:

Hovedprogram

oppdaterGUI()     // Hent spørsmål, alternativer, ...
videreBtn -> videreKlikket() // Sett opp lytterfunksjon

Lytterfunksjoner

videreKlikket():

hentSvar()   // Ta vare på brukersvar
nr ++
Hvis nr == antall svar
  lagRapport() // Finn poeng og lag tilbakemelding
  gå til rapport ramme
ellers
  oppdaterGUI()

Andre funksjoner

hentSvar():

//Sjekker hva bruker har krysset av og lagrer

valgtabell = new Array()
Hvis alternativ 1 er valgt
  valgtabell.push(0)
Hvis alternativ 2 er valgt
  valgtabell.push(1)
...
svartabell.push(valgtabell)

oppdaterGUI():

// Henter spørsmål, alternativer fra spraktabell, fjerner avkryssinger
// fra sjekkbokser. (Burde også hente og presentere eventuelle lyd-
// filer eller videofiler)

hent spørsmålstekst og legg i sporsmalLbl
for alle alternativer
  hent alternativtekst og legg i sjekkboks
  sett visible=false hvis ikke i bruk

lagRapport():

// Regner ut poeng og lager tilbakemelding

// Regner ut poengsum:
poeng = 0
for alle spørsmål
  hent antallsvar fra svartabell
  Hvis antallsvar>0
   for alle alternativer
     Hvis svar i fasit-tabell
      poeng++
     ellers
      poeng--
// Finner antall mulige poeng (trenger senere)
makspoeng=0
for alle spørsmål
  makspoeng += lengde på fasit-tabell

// lager tilbakemelding
Hvis poeng<0
  melding = SVAKMELDING
ellers hvis poeng == makspoeng
  melding = BRAMELDING
ellers
  melding = melding i spraktabell

Skisse av program

/*
  Skisse av quizdelen (frame 2), forutsetter
  at frame 1 har valgt språk og
  satt dette til Amerikansk.
  Forutsetter at vi følger opp med en ny
  frame som gir tilbakemelding til bruker.
*/
import flash.events.MouseEvent;

/// --- Datastruktur --- ///
const SVAKMELDING:   String = 
  "Dette gikk ikke så bra, men det er håp for alle "+
  "som vil lære et nytt språk!";
const BRAMELDING:    String = "Alt riktig, veldig bra!";

const AMERIKANSK: int    = 0;
const TYSK:    int    = 1;
const FRANSK:   int    = 2;

var spraktabell: Array =
  [
   { melding: "Avisen Lillevik Tidende tilbyr språkkurs i New-York",
   sporsmal: ["Hva betyr ordet Where?",
        "Hvilke(t) ord kan legges til her?\nHow are ...",
        "Spill av lydfilen \"Oversetting.mp3\" og velg "+
                     "riktig oversettelse:"
       ],
   alternativer:
       [
          ["Hvor","Vi er", "Var","Hvorfor"],
          ["you","John doing?","things","the house","the wife"],
          ["Hei, mitt navn er Tom", "Jeg er Tom", 
          "Kjenner du Tom?", "Når kommer Tom?"]
       ],
   fasit:  [
          [0],
          [0,2],
        [2]
       ],
   media:  [
        ["","","Oversetting.mp3"] // media, kan sjekke 
        ]             // på endelse .mp3, .flv
   }
   /* og her kan vi legge inn tysk, fransk osv:
   {melding:   "  ",
   sporsmal:   [   ],
   alternativer: [ [ ], ... ],
   fasit:    [ [ ], ... ],
   media:    [  ...   ]
   }
   */
  ];

var svartabell: Array = new Array(); // Husker hva bruker har svart.
   
var sprak:   int  = AMERIKANSK; // Default språk   
var nr:     int  = 0;      // Nummer på spørsmål
var poeng:   int  = 0;      // Poeng og rapport brukes
var makspoeng: int  = 0;    
var melding:  String = "";     // i siste RapportFrame

/// --- Hovedprogram --- ///
stop();
var alternativtabell: Array =    // Legger sjekkbokser i tabell
    [alt1Chk,alt2Chk,alt3Chk,alt4Chk,alt5Chk];
// Må sette opp første spørsmål:
nr=0;
oppdaterGUI();
// Kobler opp lytterfunksjon
videreBtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, videreKlikket);

/// --- Underprogram/funksjoner --- ///
function videreKlikket(evt: MouseEvent): void {
  hentSvar();
  var antallsporsmal = spraktabell[sprak].sporsmal.length;
  nr++;
  if(nr == antallsporsmal) { // Hvis ferdig
   lagRapport();
   // Skal ha: gotoAndStop( rapport-frame )
  } else if (nr < antallsporsmal) {
   oppdaterGUI();
  }//if
}//videreKlikket()

/* Tar vare på brukers svar */
function hentSvar(): void {  
  var valgtabell: Array = new Array();
  for(var i:int =0; i < 5; i++) {
   if(alternativtabell[i].selected) {valgtabell.push(i); }
  }//for alle alternativ-sjekkbokser
  svartabell.push(valgtabell);
}//hentSvar()

/* Legger inn riktige tekster på skjermen,
  (Burde også sette opp lydfil eller video)
  Har også forenklet til 4 alternativer på alle spørsmål foreløpig.
*/
function oppdaterGUI(): void {
  var t: Object = spraktabell[sprak];
 sporsmalLbl.text = t.sporsmal[nr];

  var antallalternativer: int = t.alternativer[nr].length;
  for(var i:int =0; i < 5; i++) {
   if(i < antallalternativer) {  // 
     alternativtabell[i].label = t.alternativer[nr][i];
     alternativtabell[i].visible = true;
   }else{
     alternativtabell[i].visible = false;
   }// hvis det finnes alternativ
   alternativtabell[i].selected = false;
  }//for alle alternativ-sjekkbokser
}//oppdaterGUI();

/* Regner ut poeng og lager rapport
  ved å sammenligne svar med fasit. */
function lagRapport():void {
  var t: Object = spraktabell[sprak];
  poeng = 0;
  for(var sp:int=0;sp<t.sporsmal.length;sp++){
   var antallsvar:int = svartabell[sp].length;
   if(antallsvar>0) { //Sjekk om minst et valgt alternativ er valgt
     for(var alt:int=0;alt<antallsvar;alt++) { //for alle alt
      if(t.fasit[sp].indexOf(svartabell[sp][alt])>-1) {
        poeng++;
      }else{
        poeng--;
      }//if riktig eller galt svar
     }//for
   }//if
  }//for alle spørsmål
  
  makspoeng = 0;
  for(sp=0;sp<t.sporsmal.length;sp++){ // finner makspoeng
   makspoeng += t.fasit[sp].length;
  }//for alle spørsmål
  
  if(poeng<0) {
   melding = SVAKMELDING;
  } else if (poeng <= 3) {
   melding = t.melding;      //tilbud om språkkurs
  } else if(poeng == makspoeng) {
   melding = BRAMELDING;
  }// hvis poeng...
  trace("Melding: " + melding);
  trace("Poeng:  " + poeng);
}//lagRapport()