Gruppeoppgave

Eksamen V2016

H-P Ulven, mars 2017


Generelle bemerkninger

function beregning(): Number {
  // Her skulle jeg gjort en komplisert beregning som ikke er ferdig ennå!  
  // Foreløpig returneres 42, uansett.
  return 42;           // Returnerer 42 ("Svaret på alt" )
}

Planlegging av brukergrensesnitt

(Tegning av skjermbilde, med angivelser av komponentnavn og lytterfunksjoner.)

(Jeg har konsentrert meg om det viktigste og har for eksempel ikke tatt med Gå-til-betaling-knapp )

Datastruktur

Noe av det viktigste her er at alle data bør lagres ett sted; i datastrukturen!
En uting å ha samme data flere steder, for eksempel både i tabeller og i kode eller i brukergrensesnittet (komponenter).
Oppdatering er enklest hvis alt er et sted, ikke spredd på forskjellige steder i programkoden,
eller enda verre; samme data flere steder!

Dette er eksempelvis ikke så lurt:

function hotellFalleferdig(romtype: String): Number { 
  var pris: Number = 0.0; 
  if (romtype == ENKELTROM) {
    pris = 630;          // ikke lagre data i kode ... 
  } else {
    pris = 330;          // ikke lagre data i kode...
  }
  return pris;
}

Variabelliste:

Navn: Type: Default: Navn: Type: Default:
KULTURPASS int 700 ENKELTROM int 300
stedsindeks   -1 hotellindeks int -1
sesong String "sommer" antallenkeltrom int 0
antalldobbeltrom int 0 antalldogn int 0
kulturpass Boolean false antallpersoner int 0
pris int 0      

Hvis det ikke skal leveres som egen oppgave, er det likevel lurt å lage en enkel liste, for å huske navnene når man skriver kode!

Tabeller:

Bør ikke skrive en linje kode før man har bestemt strukturen på disse tabellene!

Valg mellom Array og Asssosiative tabeller/Objekter, styres av behovet for å slå opp.

Her bruker jeg steds- og hotellindekser til å slå opp priser.
Steds- og hotellnavn i enkle tabeller:

stedsnavn:

"Amsterdam" "New York" "Roma" "St. Petersburg"

hotellnavn:

"Stinky" "Dirty"
"Aurora" "Downtown" "City Hall"
"BadView" "Ugly View"
"Putin" "Tall Tower"

priser:

Grønne objekter på formen: { sommer: 300, vinter: 400 }

Oppslag med: priser[stedsindeks][hotellindeks][sesong]

Programstruktur:

Lytterfunksjoner:

stedEndret():

hent stedsindeks fra komboboks
hotellNavnOppdatering(stedsindeks)
nullstillAlleValg()
oppdaterGui()

noeBleEndret():

Hvis sted valgt
  hentData()
  regnUtPris()
  oppdaterGui()
ellers
  vis "Velg et sted først!"

Andre funksjoner:

hotellNavnOppdatering(stedsindeks):

hent undertabell med hotellnavn
fjern alle item i hotell-komboboksen
for alle hotellnavn
  legg til hotellnavn i Itemliste i hotell-komboboksen

nullstillAlleValg():

Sett alle komponenter og lagrede data til defaultverdier

hentData():

Kommentar:
Kunne klart oss uten denne og gjort alt i regnUtPris(), men fint å isolere alt som har
med GUI å gjøre, slik som navn på komponenter, i denne ene funksjonen.
Hvis noe endres i brukergrensesnittet, slipper vi å endre andre steder enn i hentData(),
som eksempelvis i oppdaterGui() lenger ned der vi bruker variabler og slipper å
hente på nytt fra brukergrensesnittet!

hotellindeks=hotellCb.selecteIndex
Hvis sommer
  sesong = "sommer"   // Brukes som feltnavn i
ellers          // i pris-tabellen
  sesong = "vinter"
antallenkeltrom = enkeltromNs.value
antalldobbeltrom = dobbeltromNs.value
antalldogn    = antalldognNs.value
kulturpass    = kulturpassChk.selected
antallpersoner  = antallenkeltrom+2*antalldobbeltrom

regnUtPris():

dognpris = priser[stedsindeks][hotellindeks][sesong]
pris   = antalldogn*(dognpris*antalldobbeltrom+
      (dognpris+ENKELTROM)*antallenkeltrom)
Hvis kulturpass valgt
  pris += antallpersoner*KULTURPASS

oppdaterGui():

rapport = 
  "Reisested:  " + stedsnavn[stedsindeks] +
  "Hotell:   " + 
       hotellnavn[stedsindeks][hotellindeks] +
  "Enkeltrom:  " + antallenkeltrom + 
  "Dobbeltrom: " + antalldobbeltrom +
  "Antall døgn: " + antalldogn 
Hvis kulturpass valgt
   rapport += "Kulturpass: + antallpersoner

Skisse av program

 

/*
  Oppgave 3 - Eksamen V 2016
	
  Author: H-P Ulven  Version: 0.9

  GUI:
   reisestedCb  hotellCb
   sommerRb    enkelromNs
   vinterRb	   dobbelromNs
   kulturpassChk
   sjekkutBtn   antalldognNs
   rapportTa
*/

/// --- Datastruktur --- ///
const KULTURPASS:   int   = 700;
const ENKELTROM:   int   = 300;

var stedsindeks:   int   = -1;
var hotellindeks:   int   = -1;
var sesong:      String = "sommer"; 
var antallenkeltrom: int   = 0;
var antalldobbeltrom: int   = 0;
var antalldogn:    int   = 0;
var kulturpass:    Boolean = false;
var antallpersoner:  int   = 0;
var pris:       int   = 0;

var stedsnavn: Array = ["Amsterdam", "New York", "Roma","St. Petersburg"];

var hotellnavn: Array = 
  [
   ["Stinky", "Dirty"],         //Amsterdam
   ["Aurora", "Downtown", "City Hall"], //New York
   ["BadView", "UglyView"],       //Roma
   ["Putin", "TallTower"]        //St. Petersburg
  ];

var priser: Array =
  [
  [{sommer: 300, vinter: 400},{sommer: 250, vinter: 300}],
  [{sommer: 590, vinter: 690},{sommer: 660, vinter: 750},
                 {sommer:450,vinter:530}],
  [{sommer: 320, vinter: 410},{sommer: 400, vinter: 500}],
  [{sommer: 500, vinter: 600},{sommer: 400, vinter: 500}]
  ];	

/// --- Oppkobling av lytterfunksjoner --- ///
reisestedCb.addEventListener(Event.CHANGE,stedEndret); 

function stedEndret(evt: Event):void {
  stedsindeks = reisestedCb.selectedIndex;
  hotellNavnOppdatering(stedsindeks);
  nullstillAlleValg();	         // Stedsskifte endrer alt!
  oppdaterGui();

}//stedEndret()

// Alle andre skal medføre oppdatering av pris:
hotellCb.addEventListener(Event.CHANGE,noeBleEndret);
sommerRb.group.addEventListener(Event.CHANGE,noeBleEndret);
enkeltromNs.addEventListener(Event.CHANGE,noeBleEndret);
dobbeltromNs.addEventListener(Event.CHANGE,noeBleEndret);
antalldognNs.addEventListener(Event.CHANGE,noeBleEndret);
kulturpassChk.addEventListener(Event.CHANGE,noeBleEndret);

function noeBleEndret(evt: Event): void {
  if(stedsindeks>=0) {
   hentData();      // Hent data fra GUI
   regnUtPris();     // Beregninger
   oppdaterGui();    // Oppdater GUI
  }else{
   rapportTa.text = "Velg sted først!";

  }//if

}//noeBleEndret()

/// --- Andre funksjoner --- ///

//Hent data fra brukergrensesnitt:
function hentData():void {
  hotellindeks = hotellCb.selectedIndex;
  if(sommerRb.selected) {
   sesong = "sommer";
  }else{
   sesong = "vinter";
  }//if
  antallenkeltrom=enkeltromNs.value;
  antalldobbeltrom=dobbeltromNs.value;
  antalldogn=antalldognNs.value;
  kulturpass=kulturpassChk.selected;  debug();
  antallpersoner = antallenkeltrom+2*antalldobbeltrom;
}//hentData()

// Regn ut totalprisen
function regnUtPris(): void {
  var dognpris: int = priser[stedsindeks][hotellindeks][sesong];
  pris = 0;
  pris += antalldogn*
      (dognpris*antalldobbeltrom + 
      (dognpris+ENKELTROM)*antallenkeltrom);
  if(kulturpass) {
   pris += antallpersoner*KULTURPASS;
  }//if

}// regnUtPris()

// Lag oppdatering og vis i brukergrensesnitt
function oppdaterGui():void {
  var rapport: String = "Velg hotell!";
  if(hotellindeks>=0) {
   rapport = 
     "Reisested:  " + stedsnavn[stedsindeks] + "\n" +
     "Hotell:    " + hotellnavn[stedsindeks][hotellindeks] + "\n"+ 
     "Enkeltrom:  " + antallenkeltrom + "\n" +
     "Dobbeltrom:  " + antalldobbeltrom + "\n" +
     "Antall døgn: " + antalldogn + "\n";
   if(kulturpass) {
    rapport += "Kulturpass:  " + antallpersoner + "\n\n";
   }//if
   rapport += "Totalsum:  " + pris;
  }//if
  rapportTa.text = rapport;
}// oppdaterGui()

// Oppdatering av hotellnavn i hotellnavn-komboboksen
function hotellNavnOppdatering(stedsindeks:int):void {
	var navn: Array = hotellnavn[stedsindeks];
	hotellCb.removeAll();           //Fjern alle items
	for(var i:int=0;i<navn.length;i++){	 //For hvert navn
		var o: Object = {label: navn[i]}; //Legg inn nye items
		hotellCb.addItemAt(o,i);
	}//for
}//hotellNavnOppdatering()

// Nullstill alle valg når reisested er endret:
function nullstillAlleValg():void {
  hotellCb.selectedIndex = -1;	// -1 for å vise "hotell" som label
  hotellindeks=-1;
  sommerRb.selected = true;    sesong="sommer";
  enkeltromNs.value=0;      antallenkeltrom=0;
  dobbeltromNs.value=0;      antalldobbeltrom=0;
  antalldognNs.value=0;      antalldogn=0;
  kulturpassChk.selected=false;  kulturpass=false;

}//nullstillAlleValg()

// Debug av GUI og valg
function debug():void { 
  trace("Stedsindeks: " + stedsindeks);
  trace("Hotellindeks: " + hotellindeks);
  trace("Sesong: " + sesong);
  trace("Enkeltrom: " + antallenkeltrom);
  trace("Dobbeltrom: " + antalldobbeltrom);
  trace("Antall døgn: " + antalldogn);
  trace("Kulturpass: " + kulturpass);

}//debug()

/// --- Hovedprogram ("Main") --- ///
nullstillAlleValg();