Eksempel på å lage en egen klasse:

MyArray med søkefunksjon:

indexOf(feltnavn: String, sokeord: String): int

(Bør selvfølgelig utvides med flere metoder, som finner summen av verdier for et feltnavn, finner største verdi for et feltnavn, finner minste verdi for et feltnavn osv.)


Grensesnitt

MyArray
 
indexOf(feltnavn: String, sokeord: String) : int  //returnerer indeks til cellen med sokeord 
                          //i feltet med navn i feltnavn-parameteren
sum(feltnavn: String): Number            // Summerer verdiene i felt med navn i feltnavn
maksimal(feltnavn: String): Number         // Finner største verdi i felt med navn i feltnavn 
minimal(feltnavn: String): Number          // Finner minste verdi i felt med navn i feltnavn

Kode

Med en tabell/array som inneholder objekter/assosiative array, ønsker vi oss en utvidet versjon av indexOf()-funksjonen.

Vi kan lage en egen klasse med en slik metode omtrent slik:

/*	Tabell med objekter søkbart på feltnavn
*/
package {
  public class MyArray {
   var tabell: Array = new Array();
   public function MyArray(t: Array) {
     tabell=t;
   }//Constructor()
   public function indexOf(feltnavn:String,sokeord: String):int {
     var funnet: Boolean = false;
     var indeks: int = 0;
     while(indeks<tabell.length && !funnet) {
      if(tabell[indeks][feltnavn]==sokeord) {
        funnet=true;
      }else{
        indeks++;
      }//if
     }//while
     if(!funnet) {
       return -1;
     } else {
       return indeks;
     }//if
   }//indexOf()
   ... flere funksjoner...
  }//class
}//package

Klassen kan da brukes på denne måten:

 

var t: Array = [
  {navn: "Ole", alder: 79},
  {navn: "Hans", alder: 29},
  {navn: "Kari", alder: 69},
  {navn: "Mette", alder: 39}
];
var ma: MyArray=new MyArray(t);
trace("Fant indeks til Kari: " + ma.indexOf("navn","Kari") );
trace("Fant indeks til Noldus: " + ma.indexOf("navn","Noldus") );
trace("Hvem har alder 69: "+ma.indexOf("alder","69") );

Klassen MyArray bør selvfølgelig utvides med metoder som summerer, finner minimum og maksimum osv. for et angitt feltnavn.