IT 2 - 23.11.2016

Løsningsskisser


Oppgave 1 - Lyd

Rediger musikken i Debussy.mp3 slik at:

Lag en Flash-applikasjon med en knapp som starter og stopper avspillingen av lydfilen du har redigert.

/*
  Oppgave 1 - Lyd
  23.11.16
  Se eksempel på bruk av lyd: www.ulven.biz/it2/mmif/mmif_k7.html
  Laget i Flash:
   Lyd importert til Library:	Debussy (Klassenavn i Linkage)
   knapp med navn:        knapp
*/
// Hvis stor fil kan man streame filen:
//  var lydfil = new URLRequest("filnavn.mp3");
//  var lyd = new Sound(lydfil);
// Her bruker vi lyd importert til Library, med klassenavn
// Debussy i Linkage:
var lyd: Sound = new Debussy(); 
// Bruk SoundChannel for å kunne starte og stoppe lyd flere ganger:  
// (Koden side 213-214 fikser ikke dette.)
var sc: SoundChannel = lyd.play();		// Starter lyden
// Knapp (toggle):
knapp.addEventListener(MouseEvent.CLICK,knappKlikket);  
// Lytterfunksjon:
function knappKlikket(evt: MouseEvent) {	
  if(knapp.label == "Stopp"){
   sc.stop();
   knapp.label = "Start";      
  }else{
   sc=lyd.play();
   knapp.label = "Stopp";
  }//if
}//knappKlikket()

 

Oppgave 2 - Video

Rediger videoen RomaVideo.mp4 slik at den får bredden 300 piksler.
Fjern også de 12 første sekundene i videoen.

Lag en Flash-applikasjon som viser videoen.

Legg også inn to knapper, en som restarter videoen fra starten og en som går direkte til det 30te sekundet i videoen.

/*
Oppgave 2 - Video
23.11.16 - Versjon 0.1
Lagt inn:
  videokomponent med navn:   video
  knapper med navn:       restart og hopp
*/
// Knapper:
restart.addEventListener(MouseEvent.CLICK, restartKlikket);
hopp.addEventListener(MouseEvent.CLICK, hoppKlikket);
// Lytterfunksjoner:
function restartKlikket(evt: MouseEvent):void {
  video.seek(0);
}//restartKlikket()
function hoppKlikket(evt: MouseEvent): void {
  video.seek(30);
}//hoppKlikket()

Oppgave 3 - Kunnskaper fra Skytespillet

Legg til kode på applikasjonen i oppgave 1 slik at antall ganger du har trykket på knappen vises i et tekstfelt på skjermen.

/*
  Oppgave 3 - Teller 
  Som oppgave 1. Ekstra kode merket med rød farve!
  Tekstfelt for teller:  txtTeller
*/
var lyd: Sound = new Debussy(); 
var sc: SoundChannel = lyd.play();		
var teller: int =0;
knapp.addEventListener(MouseEvent.CLICK,knappKlikket);  
function knappKlikket(evt: MouseEvent) {	
  if(knapp.label=="Stopp"){
   sc.stop();
   knapp.label="Start";
  }else{
   sc=lyd.play();
   knapp.label="Stopp";
  }//if
  teller++;		// Øker teller med 1
  txtTeller.text = String(teller); // Skriver til tekstfelt 
}//knappKlikket()