IT2 - Prøve - 06.04.2017


Del I - Teori - Leveres på papir.

1 Hvilke tre typer feil har vi i programmer?

2 Følgende kode har en feil:

function finn(so: String,felt: String,t: Array):int {
  var funnet: Boolean = false;
  var indeks: int = -1;
  var i: int = 0;
  while( (i<t.length) && !funnet ) {
   if(t[i][felt]==so): {
     funnet = true;
     indeks = i;
   }
   i++;
  }
  return indeks;
}

og genererer derfor feilmeldingen: "1084: Syntax error: expecting identifier before colon." Hva er feilen?

3 Beskriv kort hvilke hovedpunkter (kapitteloverskrifter) som bør være med i en kravspesifikasjon.

4 Hva er hensikten og det man tilstreber ved såkalt objektorientert programmering?

5 Hvilke tillegg/mekanismer må et objektorientert språk ha i tillegg til variabler, tabeller, valg- og løkker og funksjoner?

6 Gi eksempler der det er rimelig å ha en lytterfunksjon koblet til flere komponenter.

7 Hvilken egenskap i et hendelsesobjekt kan vi bruke til å finne ut hvilken komponent som utløste hendelsen?

8 Når vil en lytterfunksjon tikk() bli utført hvis vi har gjort denne oppkoblingen:

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, tikk);

9 Skriv kode som legger inn og setter opp en numerisk stepper i brukergrensesnittet, slik at brukeren bare kan velge 10,20,30,40 og 50.

10 Hvilken egenskap i Slider og NumericStepper inneholder tallet brukeren har valgt?

Del II - Programmering

Levers i mappen: Prøve 060417 i ItsLearning

1

Lag en applikasjon som skal se omtrent slik ut:

Applikasjonen skal oppdatere pris-feltet hver gang du endre input i noen av de andre komponentene.
Legg inn en pristabell som i hvertfall har med tre flyplasser. (Vi ser bort fra valg av dato.)