Grovplan for skoleåret 2016/17

Versjon 11.08.2016


Erfaringer fra tidligere år viser at det er vanskelig å komme i gjennom dette på mindre tid,
så det blir ikke tid til repetisjon, da det ikke er noe å gå på i forhold til de ukene som står til disposisjon i skolens årsplan.

Det er dessuten usikkert hvor mye som faller bort til heldagsprøver i slutten av april!

Lærebokforfatternes anbefaling: (Ligger her uten datoer.)

Læreplanmål:
(Grunnleggende ferdigheter (side 3 i læreplan)
er integrert i alle læreplanmål)
Lærebok: Tidsbruk: Kompetansemål:
Funksjoner side 4 i læreplan 1 Integrasjon 6 uker: 33-38
 • gjøre rede for definisjonen av bestemt integral som grense for en sum og ubestemt integral som antiderivert
 • beregne integraler av de sentrale funksjonene ved antiderivasjon og ved hjelp av variabelskifte, ved delbrøkoppspalting med lineære nevnere og ved delvis integrasjon
 • tolke det bestemte integralet i modeller av praktiske situasjoner og bruke det til å beregne arealer av plane områder og volumer av omdreiningslegemer
Funksjoner side 4 i læreplan 2 Trigonometri 4 uker: 39-43
 • forenkle og løse lineære og kvadratiske likninger i trigonometriske uttrykk ved å bruke sammenhenger mellom de trigonometriske funksjonene
Funksjoner side 4 i læreplan 3 Funksjoner 5 uker: 44-48
 • derivere sentrale funksjoner og bruke førstederiverte og andrederiverte til å drøfte slike funksjoner omforme trigonometriske uttrykk av typen a sin kx + b cos kx , og bruke dem til å modellere periodiske fenomener
 • formulere en matematisk modell ved hjelp av sentrale funksjoner på grunnlag av observerte data, bearbeide modellen og drøfte resultat og framgangsmåte
Geometri side 4 i læreplan 4 Tredminsjonale vektorer
5 Romgeometri
8 uker: 49-51, 1-5
 • utføre beregninger med tredimensjonale vektorer som er representert både geometrisk og på koordinatform
 • bruke og tolke skalar- og vektorproduktet i beregning av avstander, vinkler, areal og volum
 • bruke vektorregning til å finne liknings- og parameterframstillinger til linjer, plan og kuleflater
 • beregne lengder, vinkler og arealer i legemer avgrenset av plan og kuleflater
Differensialligninger side 5 i læreplan 6 Differensialligninger 5 uker: 6-7, 9-11
 • modellere praktiske situasjoner ved å omforme problemstillingen til en differensiallikning, løse den og tolke resultatet
 • løse lineære første ordens og separable differensiallikninger ved regning og gjøre rede for noen viktige bruksområder
 • løse andre ordens homogene differensiallikninger og bruke Newtons andre lov til å beskrive frie svingninger ved periodiske funksjoner
 • løse differensiallikninger og tegne retningsdiagrammer og integralkurver, og tolke dem ved å bruke digitale hjelpemidler
Algebra side 4 i læreplan 7 Følger og rekker 4 uker: 12-14, 16
 • finne og analysere rekursive og eksplisitte formler for tallmønstre med og uten digitale hjelpemidler, og gjennomføre og presentere enkle bevis knyttet til disse formlene
 • gjennomføre og gjøre rede for induksjonsbevis
 • summere endelige rekker med og uten digitale hjelpemidler, utlede og bruke formlene for summen av de n første leddene i aritmetiske og geometriske rekker, og bruke dette til å løse praktiske problemer
 • regne med uendelige geometriske rekker med konstante og variable kvotienter, bestemme konvergensområdet for disse rekkene og presentere resultatene
Reserve ?   1 uke: 17